• 20.08.2023

 

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Черноморски институт“

 

УС на СНЦ „Черномoрски институт“, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон №14,  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 08 Октомври 2023 г. (Неделя) от 19.00 часа, което ще се проведе в гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон №14, етаж 1,  заседателна зала, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Промяна на устава на Сдружението

Проект на решение:

Общото събрание изменя Устава както следва:

Чл. 33.  На основание чл. 30 ал. 3 от ЗЮЛНЦ, сдружението се управлява от управител.

                                                                         МАНДАТ

Чл. 34. Управителят се избира за срок до 3 години, като може да бъде преизбиран неограничено.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 35. Управителят:

1. представлява СДРУЖЕНИЕТО:

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание

3. разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на този Устав;

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

6. определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО;

8. приема правила за работата си;

9. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО;

10. приема и изключва членове;

11. взема решение за участие в други организации;

12. приема и изменя Правилник за устройството и вътрешния ред в локалната мрежа на СДРУЖЕНИЕТО;

13. управлява сдружението доброволно и без възнаграждение.

Члчл. 36- 39, както и чл.42 и чл.44 се отменят, в чл. 43 думите „Председателят  на управителния съвет“ се заменят с Управителя.

В чл. 32 и навсякъде в устава, Управителен съвет се заменя с Управителят.

В чл. 21, т.3 след Управителят се поставя точка и запетая, останалото се заличава

Разпоредбата на Чл. 16, ал.2 от Устава се изменя като Управителен съвет се заменя с Управител и става:  При маловажни случаи на нарушения по чл. 11 Управителят определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който срок Управителят прекратява членството.

В чл. 24, изр. второ, след „блоковете“  се добавя „ /помещенията“, а текста „по преценка на УС –„ се заличава.

Досегашните членове 40-58 се преномерират съобразно изменението на Устава. 

В &1 от ПЗР на Устава след „Изменен с Решение на Общо събрание от 23.02.2020 г.“ се добавя „и с Решение на Общо събрание от 08.10.2023 г.

2.  Освобождаване на членовете на УС и освобождаването им от отговорност

Проект на решение: Общото събрание освобождава членовете на УС и ги освобождава от отговорност за дейността им за изтеклата календарна година – 2022 г.

3. Избор на Управител на Сдружението

Проект на Решение: Общото събрание избира за Управител на Сдружението досегашния председател на УС – Милен Ганчев Димитров за тригодишен мандат. 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на адреса на управление на Сдружението. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на Сдружението безплатно. Свикването на общото събрание се извършва чрез публикуване на поканата в интернет – страницата /сайта/ на Сдружението и поставянето и на видни места във входовете на блоковете, в които Сдружението извършва дейността си.

При липса на кворум, на основание чл. 26 от Устава на Сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

 

Милен Димитров

 

19.08.2023

 

 



Въведете коментар